Có người dành cả thanh xuân để được rong chơi và hạnh phúc. Nhưng lại có người dành cả thanh xuân chỉ để ngắm nhìn thanh xuân của kẻ khác.

Latest News